Przedszkole nr 414
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 414 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut Przedszkola

Statut Przedszkola

  Drukuj
 

 

                                             

 

 

 

Statut

Plastusiowego Przedszkola

z Oddziałami Integracyjnymi nr 414

w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);

3) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  dnia  20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);

4) Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli z 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).

 

§ 2.1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

  1. przedszkolu - należy tu rozumieć Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 z siedzibą w  Warszawie przy ul. Hemara 8 i Oddziały Zamiejscowe zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mochtyńskiej 92;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Plastusiowego Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi nr 414 w Warszawie;

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Plastusiowego Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi nr 414 w Warszawie;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Plastusiowego Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi nr 414w Warszawie;

6) wychowankach w Plastusiowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;

7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

8) nauczycielu – wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, zatrudnionego
w Plastusiowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie, któremu opiece powierzono grupę w przedszkolu;

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa;

11) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;

12) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 3.1. Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 jest publicznym przedszkolem  wielooddziałowym.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. M. Hemara 8.

3. Przedszkole prowadzi także oddziały zamiejscowe przedszkola zlokalizowane
w Warszawie przy ul. Mochtyńskiej 92.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

6. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawa.

7. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.

8. Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka m. st. Warszawy.

9. Przedszkole  używa pieczęci nagłówkowej o treści:

 

PLASTUSIOWE PRZEDSZKOLE

z Oddziałami Integracyjnymi nr 414

03-289 Warszawa, ul. M. Hemara 8

Tel./fax: (22)747-10-71

NIP: 524-26-82-164, RREGON: 141899735

 

 

PLASTUSIOWE PRZEDSZKOLE

z Oddziałami Integracyjnymi nr 414

03-289 Warszawa, ul. M. Hemara 8

Tel./fax: (22)747-10-71

10. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw przedszkola: Przedszkole nr 414 lub P 414.

11. Adres e-mail: p414@edu.um.warszawa.pl, strona internetowa przedszkola:
www.przedszkole414.pl

12. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej

i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.

13. Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne.

 

§ 4. 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie;

2) obiad;

3) podwieczorek.

4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu
z kierownikiem kuchni,  a zatwierdza dyrektor.

6. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz tablicy informacyjnej.

 

§ 5. 1. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe, które nie są pracownikami przedszkola. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

2. Budynek i teren przedszkola objęty jest monitoringiem w wyznaczonych miejscach. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania  profilaktyczno-wychowawcze.

2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka  w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcia dojrzałości szkolnej
w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1) realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci; 

2) promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

3) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;

4) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

6) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

7) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

 

§ 7. 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega
w szczególności na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
w przedszkolu.

3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

4. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

5. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie
u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

6. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

8. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

9. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 8. 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.

2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 

§ 9. 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają
z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci  niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

§ 11. 1. Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć kierowanych
i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz
w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

 

 

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

 

§ 12.1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

 

§ 13.1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

3) administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych;

4) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

5) dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa;

6) przewodniczącego rady pedagogicznej przedszkola;

7) organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych jej zadań.

5. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

6. Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe dzieci, rodziców oraz pracowników
i współpracowników przedszkola.

 

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki dzieci, w skład której wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu rady pedagogicznej przedszkola, który określa:

1) organizację zebrań;

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

3) sposób dokumentowania działań rady;

4) określenie spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 

§ 15. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów  są rady oddziałowe rodziców.

3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa regulamin rady rodziców przedszkola.

4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach przedszkola.

5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

 

§ 16. 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

4. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

5. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola i regulaminach oraz zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

7. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

8. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców.

9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

§ 17. 1 W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 18. 1 Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
i psychicznym.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

5. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jego zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo zlecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

6. W przedszkolu wobec wychowanków nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków.

7. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.

8. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.

9. Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.

10. Nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca, w których prowadzone są zajęcia.

11. Przed każdym wyjściem do ogrodu lub na plac zabaw teren musi być sprawdzony przez pracownika przedszkola - dozorcę.

12. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych, mebli może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel i każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

13. W razie nieszczęśliwego wypadku nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwania pogotowia ratunkowego niezwłocznie wzywa je i powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.

§ 19. 1 Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, czyste:

  1. w przypadku zaobserwowania w przedszkolu objawów chorobowych rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola;

  2. nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego
    o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

2. Dziecko, w godzinach pracy przedszkola przyprowadzają i odbierają rodzice lub osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione przez rodziców.

3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela grupy lub nauczyciela dyżurującego.

4. Z chwilą przekazania dziecka rodzicowi, osobie upoważnionej przez rodzica pracownicy przedszkola przestają ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

5. Nauczyciel ma obowiązek osobiście lub za pośrednictwem woźnej oddziałowej sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola, a w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko ma prawo prosić tę osobę o okazanie dokumentu tożsamości.

6. Każda osoba odbierająca dziecko, również rodzic zobowiązana jest do okazania nauczycielowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

8. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa (osoba jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowuje się agresywnie, itp.). W takim przypadku nauczyciel kontaktuje się z rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. W razie konieczności kontaktuje się z policją.

9. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie telefonicznie o braku możliwości odbioru dziecka do godziny zamknięcia przedszkola. W przypadku braku informacji
o spóźnieniu, nauczyciel powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców.

10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonicznymi nie można skontaktować się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel po trzydziestu minutach oczekiwania powiadamia dyrektora przedszkola oraz Policję
o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

11. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają ustalone przez sąd rodzinny zasady kontaktów z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu przekazaną przedszkolu w formie kopii wyroku lub kopii rozstrzygnięcia, nie będąc jednocześnie stroną w sprawie.           

12. Zasady wskazane w ust. 1- 11 obowiązują rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, również w czasie dyżuru wakacyjnego.

 

§ 20. 1 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;

3) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

4) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sali,  organizacją uroczystości, wycieczek
i dodatkowych zajęć;

2. Obowiązkiem rodziców jest:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola;

3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

4) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach
i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

5) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

6) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z żywienia dziecka w przedszkolu.

 

3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;

2) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

3) konsultacje indywidualne – w miarę bieżących potrzeb;

4) uroczystości, imprezy, piknik z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

5) zajęcia otwarte (warsztaty) dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;

6) dni adaptacyjne;

7) kącik informacji dla rodziców;

8) wystawy prac dzieci;

9) prace wykonywane na rzecz przedszkola;

10) strona internetowa przedszkola;

11) inne wynikające z potrzeb placówki.

4. Częstotliwość wyżej wymienionych form współdziałania z rodzicami wynika
z bieżących potrzeb rodziców i przedszkola.

 

§ 21. 1 Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6.30 do 17.30.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

4. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

5. W okresie między innymi: przerw urlopowych i świątecznych, ferii zimowych, absencji nauczyciela, oraz gdy w oddziale zmniejszy się frekwencja dzieci przewiduje się zmianę organizacji pracy przedszkola tj. łączenie różnych grup wiekowych.

6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym masowym nie może przekraczać 25.

7. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci
z niepełnosprawnością.

8. Szczegółową organizację pracy oddziału integracyjnego, w tym organizację kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym regulują odrębne przepisy.

 

§ 22. 1 Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.

2. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki określają odrębne przepisy.

3. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

4. Opłaty za korzystanie z posiłków w miesiącach, w których przedszkole pełni dyżur wakacyjny, wnosi się w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur.

5. Zwrotu dziennego wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godziny 9.00, poprzez: system iprzedszkole, email na adres: p414@edu.um.warszawa.pl; telefon na nr: (22)747-10-72, 73, 74 wew. 114.

5. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola w tym za wyżywienie  należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w wyznaczonych dniach płatności u kierownika gospodarczego.

 

Rozdział 5

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

§ 24. 1 W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.

2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

3. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie a także formy współpracy
z rodziną określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 6

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

§ 25. 1 Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

1) nauczyciel wychowania przedszkolnego;

2) nauczyciel wspomagający;

3) nauczyciel specjalista.

2. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

1) pracownicy administracji;

2) pracownicy obsługi.

3. W przedszkolu utworzono dwa stanowiska wicedyrektora.

4. Dyrektora w razie jego nieobecności zastępuje wicedyrektor. 

5. Wicedyrektorzy wykonują zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji określonym w zakresie obowiązków.

6. Tryb powoływania wicedyrektora regulują odrębne przepisy.

 

§ 26. 1 Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Realizują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutu przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

3. Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami.

4. Podstawową zasadą pracy nauczycieli jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

5. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

1) wybór programu wychowania przedszkolnego;

2) realizowanie planu rocznego przedszkola w powierzonych mu zadaniach;

3) opracowywanie tygodniowych lub miesięcznych planów pracy;

4) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez dyrektora;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;

6) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole oraz sporządzanie informacji dla rodziców;

7) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

8) komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;

9) opieka nad powierzoną salą zajęć oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt
i wyposażenie.

6. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

7. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z potrzeb przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

8. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie – Kodeks Karny.

10. Do zakresu zadań nauczyciela wspomagającego w szczególności należy:

1) uczestniczenie i prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych
i wychowawczych określonych w programie wychowania przedszkolnego;
2) udzielanie pomocy w doborze metod i form pracy nauczycielom prowadzącym
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia.

11. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

12. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

§ 27. 1. Do zadań pracowników niepedagogicznych należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości;

2) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie przedszkola;

3) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych oraz Konwencji o Prawach Dziecka;

4) przestrzeganie statutu przedszkola i obowiązujących w przedszkolu aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń dyrektora.

5) szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.

4. Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

5. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w szczególności należy:

1) informowanie o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;

3) udzielanie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.

 

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 28. 1 Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo
i ochronę;

2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;

3) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;

4) życzliwego i podmiotowego traktowania;

5) szacunku dla swoich potrzeb;

6) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

7) oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego;

9) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2) respektowania poleceń nauczyciela;

3) nieoddalania się od grupy bez wiedzy nauczyciela;

4) kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;

5) dbania o czystość i higienę osobistą;

6) dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;

7) poszanowania mienia w przedszkolu;

8) przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;

9) postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie rówieśniczej.

§ 29. 1 Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu
w przypadku niezgłoszonej, nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc i nieskutecznych prób wyjaśnienia tej nieobecności.

2. Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora przedszkola.

3. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

4. Skreślenie z listy wychowanków, nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 30. 1 Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące
odrębne przepisy.

2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek  organów przedszkola.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

4. Regulaminy organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane udostępnia się statut w sekretariacie.

6. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz udostępniany w sekretariacie przedszkola.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.APrusik 14-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.ktroszczynska 07-01-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.mdrojewska 07-01-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-01-2019
Liczba odwiedzin: 645