Przedszkole nr 414
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 414 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Organami Plastusiowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 414 są:

 

1.      Dyrektor Przedszkola

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Rada Rodziców

 

Ad. 1

1.      Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)      kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)      wykonuje zadania związane zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole,

7)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)      stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

10)  informuje w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły  podstawowej,
w obwodzie której  dziecko mieszka, o  realizacji  obowiązku  rocznego przygotowania  przedszkolnego.

2.      Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2)      przyznawania nagród, udzielania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

3.      W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

1)      zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

2)      w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola,

3)      informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę przedszkola,

4)      tworzenie  stanowisk wicedyrektora lub  innych stanowisk  kierowniczych  po  uzyskaniu  zgody  organu  prowadzącego, bez  względu  na liczbę  oddziałów, jeżeli  uzna, że  istnieje  taka  potrzeba.

 

 

Ad. 2

1.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie rocznych planów pracy przedszkola,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

5)      przygotowanie projektu statutu przedszkola, jego zmian i uchwalenia go,

6)      uchwalenie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

 

Ad. 3

1.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu profilaktyki i programu wychowawczego, jeśli takie są opracowane,

2)      opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez dyrektora przedszkola,

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowywania w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania
w przedszkolu.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.APrusik 13-11-2012
Aktualizujący Drojewska Monika 30-03-2021
Zatwierdzający Drojewska Monika 30-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 1650